خلیج فارس را بهتر بشناسیم | بلاگ

خلیج فارس را بهتر بشناسیم

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

در این مقاله قصد داریمخلیجفارسرا بهتربشناسیم، تاریخ، فرهنگ وجاذبه هایایننلیگونجنوبی گاهواره تمدن ایران را زیرذره بینقرارمی دهیم. در این مقاله باپیشنهو تاریخ خلیج همیشه فارس آشنامی شویمتابیپایهبودن ادعای نام جعلی خلیج ع رب یبیشتر نمایان شود.باماهمراه باشید.

در این مقاله قصد داریمخلیجفارسرا بهتربشناسیم، تاریخ، فرهنگ وجاذبه هایایننلیگونجنوبی گاهواره تمدن ایران را زیرذره بینقرارمی دهیم. در این مقاله باپیشنهو تاریخ خلیج همیشه فارس آشنامی شویمتابیپایهبودن ادعای نام جعلی خلیج ع رب یبیشتر نمایان شود.باماهمراه باشید.


آب هاینیلگونیکهروزگاری در اقصی نقاط جهان، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب،خلیجفارسنامیدهمی شدو در پارسی بودنش هیچ شک وشبهه ایبه میاننمی آمد، امروزه درگیر تعصبات و کج فهمی هاییشده است کهبهعمدسعی دارندپیشینه ایسههزارسالهرا بادستآویزکردن برخیاسناد و ادعاهایبی پایه، که اغلب آنها هم باریختوپاش هایشیوخ عربفراهمشده،تغییر نامدهند.

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیجفارساز کهن تا به امروز

خلیجفارسبه لحاظ موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی سرشار آناز دیرباز تا کنونموردتوجهدولت هاوملت هایمختلف بوده و بسیاری از سلاطین و پادشاهان از همانزمان هایکهن به موقعیت اقتصادی آن نظرداشته اندکه از آن جملهمی توانبهحمایت پادشاهان هخامنشی و پارتی از گسترش بازرگانیدر اینمنطقه اشاره کرد.

پارت هادوراه تجاری را تحت کنترل داشتند که یکی از آندو، راهتجاریبوده که از کنار فرات و از آسیای صغیر و سوریه وبین النهرینشمالی به سمتخلیجفارسگسترده بوده است.

داریوش پادشاههخامنشی ایرانبرای گسترش بازرگانی در ایران دستور داد کانال سوئز ایجاد شود تاکشتی هایبازرگانی بتوانند از بنادر دریای پارس و از دریای سرخ بهمصرو مدیترانه راه یابند.

درسنگ نبشته ایبهجایمانده از آن دوره آمده است:

منپارسی امو از پارس، مصر را فتح و امر کردم این کانالرا بکنندو از "پی رو" (رودنیل) که در مصر جاری است تا دریایی از پارس به آنمی روند. این کانال کنده شد و چنان که امر کردمکشتی هاروانه شدند؛ چنانکه اراده من بود .

چنان که در تاریخنقلشدهاست؛ اشکانیان بازرگانی را گسترش دادند، با رومیان رقابت شدیدیداشتندو دریای فارس را به شکلیکراهترانزیت درآوردند.

این پیشرفت در دوران ساسانی ادامه یافت و بندرسیراف (اطراف بوشهر) مرکز بازرگانی بزرگی شد و حتی در اسناد تاریخی چین از سدهچهارمتادوازدهممیلادی،همهجانام پارس، فارس،پارسواو ایرانبهصورتگسترده دیدهمی شودو این نشانگر وجود روابط تجاری با این مناطق است.

خلیج فارس

خلیج فارس

پس از فتح ایرانبهدستمسلمانان، باز هم ایرانیان در دریانوردی از دیگردولت هایخاورمیانه جلوتر بودند،خلفای عرب ترتیبات تجارت دریایی ایرانیان با هند و چین و... را حفظ کردند.

درگذرتاریخ ایران نیز استعمارگرانی سودجو دیدهمی شوندکه برایبه دستآوردن موقعیت بالایخلیجفارسهمواره در کشمکش بودند. نمونه بارز، آن در عصر صفوی بود کهعثمانی هاتاختوتازبهخلیجفارسرا شروع کرده بودند وهرروزبر نیروی دریایی و تقویت آنمی افزودند.پرتغالی هااز دیگر سوی در حدود سده۱۶میلادیبه اینمنطقه تسلط کامل داشتند و باعثمانی هادرگیر بودندتاآنکهسرانجام در سال۱۵۸۷م.شاهعباسبه کمکانگلیسی هاپرتغالی هارا عقب راندند و در عوض پایانگلیسی هابه این منطقه کاملا باز شد.هلندی هادر سال۱۰۳۳هـ. بابهدستگرفتن تنگه هرمز، سهمی از بازرگانی ایران را تصاحب کردند. این امر باعث کشمکش باانگلیسی هاشد. چندی نگذشت که در سال۱۰۷۵هـ.شرکت فرانسوی هند خاوریتأسیسو رقیب دیگری افزوده شد. البته، بایدیادآور شددر زمان حکومت افشاریان، نادرشاه توانست نیروی دریایی درخلیجفارسایجاد کند و چند فروند کشتی از انگلیسی هاو هلندی هابخرد.

در دوره قاجار بیش از هر زمان دیگرخلیجفارسموردتاختوتازکشورهای استعماری قرار گرفت؛به ویژهاستعمار انگلستان که خود را فرمانروایخلیجفارسمی دانستوبی تدبیریشاهان قاجار میدان را برای حضور نامشروع انگلیس، فرانسه و روسیه هموارتر ساخت.امیرکبیربرای تشکیل نیروی دریایی ایران درخلیجفارسو دریای کاسپینبسیار تلاشکرد، اما باکارشکنی هایرقبا به موفقیت نرسید.

حضور بیگانگاندر ایرانو کسب منافع تا پایان جنگ جهانیدومادامه داشت تا اینکه بار دیگر ایران پهلوی با پشتوانهآمریکابرخلیجفارسچیره شد و با تقویت نیروی دریایی خود، ادارهخلیجفارسرابه دستگرفت. اما وابستگی ایران به آمریکا دیری نپایید و موجب سرنگونی نظام شاهنشاهی شد. پس از انقلاب اسلامیدسیسه هایامریکا باعث نزاع در منطقه شد که در شکل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اعمال فشارهای نظامی و سیاسی آمریکا و متحدانش کاملا آشکار شد. امروزه نیز آمریکا و انگلیس با تحریک کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس درصدد ایجاد ناامنی در منطقه بوده و با ترفند نام جعلی خلیج عر بی، سعیدرراه اندازیجنگ روانی دارند.

نام تاریخیخلیجفارس

جغرافی نویسان قدیم درنام گذاریسرزمین ها، دریاها، رودها،کوه هاو...ریشه هاییرا در نظر داشتند؛ مانند اینکه نام بیشتر رودها از رنگآب هاوسرزمین هاو... برگزیدهمی شد، نامکوه هااز همانند بودن آنها به کالبدهای دیگرگرفتهشدهو نامدریاچه هاو دریاها از ریشه استوارتری پیروی شده و بیشتر آنها به نام کشور و سرزمینی که در نزدیکی و پیرامون آنهاقرارگرفته، نامیده شده است؛ مانند خلیجمکزیک،خلیجفارس، دریای چین، اقیانوس هند، دریای مازندران (کاسپین) و...

ناحیه جنوب غربی ایران فارس است که ساکنان قدیم آن<<پرسه ها>>(پارسیان) نام داشتند ویونانیان آنها را پرشیا (persay)می گفتندودو سلسلهپادشاهی (ساسانی و هخامنشی)از این قوم برخاستند. برخی محققان معتقدند، پارسیان همان مردمپارسوا(parsua) هستند که ساکن دریاچه ارومیه بودند (که نام آنان در کتیبه آشوری آمده)وبهطرفجنوب رفته و در سرزمین پارس سکنی گزیدند. به همین مناسبت دریای مجاور این منطقه، دریای پارس نامیده شد که در آن موقعهیچیکاز کشورهایکوچک و بزرگ امروزی در سواحلخلیجفارسنبودند و اگر هم بودند،جزییاز سرزمین پهناور ایران به شمارمی رفتند.حتیکشورهای قدرتمند آن روز چون یونان ورمبا اجازه ایرانیانکشتی هایخود را واردخلیجفارسمی کردند.یونانیانبه این دریا پرس می گفتند.

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس

داریوش بزرگ از این دریایادکردهو عبارت<<درایهتیههچاپارسا آبی>>به معنایدریای پارس رابهکاربردهکه در کتیبهبهجایمانده از وی مشهود است.

اعراب نیزمی دانندکه این نام(خلیجفارس)از دیرباز نام حقیقی این دریای بزرگ بوده است. جغرافیدانان بنام عرب هماز قرن هاینخستین اسلامآن رامی شناختند.ابیالقاسمعبیدالله بن عبدالله مستوفی، معروف به ابنخرداذبه، که کتاب خود<<مسالکو ممالک>>رادرسال۲۳۴-۲۳۰هـ. ق نگاشته است، دربارهخلیجفارسمی نویسد:

دجله وسط مدینه بغدادثمتمربه واسطالیانتصبالیالبطائحو...تمرالیالبصرهوتمرالی ناحیهالمذارثمیصبالجمیعالی بحر فارس .....

مسعودی، نویسنده مشهور دیگر عرب؛ در کتاب ارزشمند خود<<مروجالذهبو معادنالجوهر>>زمانی که از مجموع اخبار راجع به دریاها سخنگفته، ازخلیجفارسبه عنواندریای پارسیادکردهاست. ویمی نویسد:<<بحر فارس تکثرامواجهویصعبرکوبهو ....>>. ابنحوقلسیاح معروف و جغرافیدان بنام عرب، نقلمی کند:

در سال۳۳۱هـ ق به عزم مطالعه درباره کشورها وملت هایمختلف وبهمنظورتجارت از بغدادبیرونشدمو کشورهای اسلامی را از شرق به غرب پیمودم و آثار متقدمان را نیز مطالعه کردم.

وی در کتاب معروف خود <<صورهالارض>>ازخلیجفارسبه نام بحر فارس یادمی کند.اصطخری،جغرافیدانخبره عرب و نویسنده کتاب <<المسالکو الممالک>>بازهماز دریای فارس یادمی کند: بعد دیار العرب بحر فارسفانه...

در معجمالبلدان، کتابی مشهور که همه جغرافیدانان از آنبه عنوانیکفرهنگ جغرافیایی معتبر یادمی کنند، ازخلیجفارسبهعنوان<<بحر فارس>>یادشدهاست:

بحر فارس:هوشعبه منالبحرالهندالاعظمواسمهبالفارسیهکماذکرهحمزهزرارهکما مسیر منالتیزمنالنواحیمکران علی سواحل بحر فارس ایعبادان...

بنابراین، آنچه از متون تاریخی استنباطمی شودو حتی جغرافیدانان عرب به آن اذعان داشته انداین است کهخلیجفارسدر ادوار تاریخ متعلق به پارسیان و ایران بوده است و امروزه اعراب با همکاری آمریکا و انگلستان در تلاشی بیهوده هستند تا با درآمد کلان ناشی از نفت این مالکیت تاریخی و کهن ایران را از بین ببرند و زمینه را برای چپاول هر چه بیشتر این دریا فراهم سازند.

سابقه جعل نامخلیجفارس

درباره نامخلیجفارستااوایلدهه۱۹۶۰میلادیهیچگونهبحثوجدلیدرمیاننبوده و در تمام منابعاروپاییوآسیاییوآمریکاییودایرة المعارف هاونقشه هایجغرافیاییاینکشورهانامخلیجفارسدر تمامزبان هابههمیننامذکرشدهاست.

اصطلاحخلیجعربینخستینبار از طرفیکیازنمایندگانسیاسیانگلیسدرخلیجفارسبه نام <<سر چارلزبلگریو>>عنوانشدهودرواقعاو بودکهبهقصدتفرقهبینایرانوکشورهایعرباینتخم لق رادردهاناعرابشکستهاست. سر چارلزبلگریوکهبیشاز۳۰سالنمایندهسیاسیوکارگزاردولتانگلیسدرخلیجفارسبود، بعد از مراجعت به انگلستان در سال۱۹۶۶کتابیدرباره سواحلجنوبیخلیجفارسمنتشرکردو در آنبرایاولینبار نوشتکه<<عرب هاترجیحمی دهندخلیجفارسراخلیجعربیبنامند>>.ایننمایندهقطعاقبل از انتشارکتابو مراجعت به انگلستان در تماس با مقامات اماراتجنوبیخلیجفارساینفکررا در ذهن آنها القاکردهبودوتصادفینیستکهبلافاصله پس از انتشارکتابسر چارلزبلگریوکهنامقبلیسواحلجنوبیخلیجفارسیعنی<<ساحل دزدان>> رارویکتابخود نهاده بود، اصطلاح <<الخلیجالعربی>> در مطبوعاتکشورهایعربیرواجپیداکردو درمکاتباترسمیبه زبانانگلیسینیزاصطلاح <<آرابیانگلف>>جایگزیناصطلاح معمول ورایجقدیمی<<پرشینگلف>>شد.

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس

دولت ایران در روز۱۳مردادسال۱۳۳۷به دلیل تغییر نامخلیجفارسبه خلیج عربی از سوی عراق و برخی دیگر از کشورهای عربی و انگلیس اعتراض خود را به دولت جدید عراق به رهبری قاسم که بایککودتای نظامی برسرکارآمده بود و تمایل به حرکت هایآزادی خواهانهمصر به رهبری جمالعبدالناصرداشت، اعلام کرد.دراینزمانبعضیازکشورهایعربیحتیاعتبارهنگفتیاز محلدرآمدهایکلاننفتیخود دراختیاربعضیازمأمورانسیاسیدر خارجگذاشتندتا باتطمیعمطبوعاتخارجینام مجعولخلیجعربیرابهجایخلیجفارسرواج دهند.

درنیمهنخستبهمنماهسال۱۳۷۰شمسیسرویراستارسازمان ملل متحد با اشاره بهاعتراض هایپیاپینمایندگانایراندر آن سازمان به استفاده از نامساختگیخلیجعربیدر اسناداینسازمان ازکارکنانسازمان ملل خواسته تا اعتراض دولتایرانراهمیشهدر نظر داشته باشند.کاربهجاییرسیدکهدریازدهمشهریورماهسال۱۳۷۱هنگامیکهحیدرابوبکرالعطاسنخستوزیرجمهورییمندر اجلاس سران جنبش عدم تعهدکهدرجاکارتاپایتختاندونزیبرگزارمی شد، از نامساختگیخلیجعربیاستفادهکرد، با اعتراضشدیدنمایندگانایرانیروبه روشد. او سرانجام ازنمایندگانایرانعذرخواهیکردواینعمل راغیرعمد خواند.

خلیج فارس

خلیج فارس

در خصوص استدلالقوم گرایانعرب در مورد اکثریت جمعیت عرب، تعداد کشورها و مرزها درخلیجفارساشاره به نظراستاد فهمیهویدی،نویسنده مشهور عرب، کفایت می کند. اوبهطعنهبا اشاره به کثرت ساکنان غیرعرب، کشورهای عربیخلیجفارس، در روزنامه شرقالاوسطو در مصاحبهبا شبکهتلویزیونی الجزیره اعلام کرده است در چند سال آینده عرب ها در میان انبوه جمعیتغیربومیگم خواهند شد. جمعیت هندی های مقیم قطر، امارات، کویت، بحرین و عمان از بومیان عرب بیشتر است! بومیان قطر تنها۱۵درصد ساکنان آن را تشکیل می دهد. چگونه چنینهویت هاییمی توانندبه عنوانکشور ملت و هویت ملی و قومی تعبیر شوند.خلیجفارسدر دوره هایی از تاریخ و حتی در دوره فتحعلی شاه (طبق قرارداد مجمل۱۸۰۹ومفصل۱۸۱۲)یکدریایایرانی بوده و انگلیسی ها برای استقرار در هر منطقه از سواحل ایران رخصت (مجوز) می گرفتند.هماکنوننیز ایران۱۸۰۰کیلومتر از۳۳۰۰کیلومتر تمام سواحلخلیجفارسرا در اختیار دارد.

Source:kojaro

خلیج فارس رای گیری,رادیو خلیج فارس,دانلود انیمیشن نبرد خلیج فارس رایگان,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت: 23:05